Sancions a l’incompliment de la certificació energètica

El 4 de juny es va publicar una nova versió del projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes. Entre d'altres temes, es parla de les sancions que s'aplicaran davant infraccions en l'elaboració de la certificació energètica dels edificis, amb multes que oscil·len entre els 300 i els 6.000 euros, segons la gravetat de les infraccions, que es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Constitueixen infraccions administratives en matèria de certificació d'eficiència energètica dels edificis les accions o omissions tipificades i sancionades en aquesta disposició i en la disposició addicional següent, sense perjudici d'altres responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que puguin concórrer.

Constitueixen infraccions molt greus – amb multes d'1.001 a 6.000 euros:

 

 • Falsejar la informació en l'expedició o registre de certificats d'eficiència energètica.

 

 • Actuar com a tècnic certificador sense reunir els requisits legalment exigits per ser-ho.

 

 • Actuar com a agent independent autoritzat per al control de la certificació de l'eficiència energètica dels edificis sense comptar amb la deguda habilitació atorgada per l'òrgan competent.

 

 • Publicitar en la venda o lloguer d'edificis o part d'edificis, una qualificació d'eficiència energètica que no estigui recolzada per un certificat en vigor degudament registrat.

 

 • Igualment, seran infraccions molt greus les infraccions greus previstes en l'apartat 4, quan durant els tres anys anteriors a la seva comissió hagués estat imposada a l'infractor una sanció ferma pel mateix tipus d'infracció.

 

Constitueixen infraccions greus – amb multes de 601 a 1.000 euros:

 

 • Incomplir les condicions establertes en la metodologia de càlcul del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

 

 • Incomplir l'obligació de presentar el certificat d'eficiència energètica davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma en matèria de certificació energètica d'on se situï l'edifici, per al seu registre.

 

 • No incorporar el certificat d'eficiència energètica de projecte en el projecte d'execució de l'edifici.

 

 • Exhibició d'una etiqueta que no es correspongui amb el certificat d'eficiència energètica vàlidament emès, registrat i en vigor.

 

 • Vendre o llogar un immoble sense que el venedor o arrendador lliuri el certificat d'eficiència energètica, vàlid, registrat i en vigor, al comprador o arrendatari.

 

 • Igualment, seran infraccions greus les infraccions lleus previstes en l'apartat 5, quan durant l'any anterior a la seva comissió hagués estat imposada a l'infractor una sanció ferma pel mateix tipus d'infracció.

 

Constitueixen infraccions lleus – amb multes de 300 a 600 euros

 

 • Publicitar la venda o lloguer d'edificis o unitats d'edificis que hagin de disposar de certificat d'eficiència energètica sense fer esment a la seva qualificació d'eficiència energètica.

 

 • No exhibir l'etiqueta d'eficiència energètica en els supòsits en què resulti obligatori.

 

 • L'expedició de certificats d'eficiència energètica que no incloguin la informació mínima exigida.

 

 • Incomplir les obligacions de renovació o actualització de certificats d'eficiència energètica.i) No incorporar el certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat en el Llibre de l'edifici.

 

 • L'exhibició d'etiqueta d'eficiència energètica sense el format i contingut mínim legalment establerts.

 

 • Publicitar la qualificació obtinguda en la certificació d'eficiència energètica del projecte, quan ja es disposa del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat.

 

 • Qualssevol accions o omissions que vulnerin l'establert en matèria de certificació d'eficiència energètica quan no estiguin tipificades com a infraccions greus o molt greus.