Residus

Cerquem alternatives de tractament i minimització en origen dels residus per millorar l’economia de la seva gestió.

La producció de residus industrials, de la construcció, agrícoles i ramaders, o hospitalaris, plantegen en ocasions certs inconvenients logístics depenent dels volums generats, de la seva perillositat, o d’altres factors purament relacionats amb el millor aprofitament de les matèries. Dipositar els residus en un abocador controlat serà cada cop més costós.

 

Ens comprometem a:
  Regularitzar la situació administrativa dels residus que produeix o gestiona la seva empresa
  Estudiar les característiques dels residus i les alternatives més adequades per al seu tractament i “eliminació “
  Estudiar les oportunidats de minimització en origen
  Buscar mercats de compra per als subproductes que genera la seva empresa

estudis de minimització de residus

  Realització d’Estudis de Minimització
  Elaboració de Projectes i Plans de Minimització
  Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Minimització (DAOM)
  La implantació d’alternatives de reducció i reciclatge en origen generen la disminució de despeses en:

– EL TRACTAMENT O DISPOSICIÓ FINAL DELS RESIDUS
– LES COMPRES EN MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS
– ELS REBUIGS DE PRODUCTE QUE NO SÓN RECUPERABLES
– DISMINUCIÓ DE RISCOS ASSOCIATS A RESIDUS PERILLOSOS
– BENEFICIS EN LA IMATGE CORPORATIVA DE L’EMPRESA

 

assesoramient sobre gestió i gestors de residus

Elaboració d’informes sobre les millors alternatives de gestió per als seus residus i subproductes.
Posada en contacte amb els gestors de residus més adients.
Realització de tràmits administratius relacionats amb la producció i gestió de residus.

Un cop caracterizat un residu existeixen diferents possibilitats de gestió externa i/o interna. Definir-les adequadament afavoreix la seva economia.La correcta elecció d’un gestor per als seus residus és important per a la seva empresa i el Medi ambient.

 

projectes d’autoritzacions de gestors de residus

Tramitació d’autoritzacions a empresas gestores de residus.
Les empreses gestores de residus requereixen de suport jurídic-administratiu especialitzat.

 

tramitació de declaracions anuals de residus (DAR)

Assessorament i Tramitació per a l’acompliment de la Declaració Anual de Residus (DAR)

El registre permanent dels residus generats, així com l’elaboració de la D.A.R. són requisits definits en la normativa sectorial de residus.

El seu acompliment i registre puntual davant l’Administració competent, són tasques que requereixen de temps i certa experiència.

Els envasos i embalatges així com els seus residus han de ser declarats anualment.

 

declaració anual d’envasos (DAE) i plà empresarial de prevenció i residus d’envasos (PEP)

Assesorament i Tramitació per a la cumplimentació de la Declaració Anual d’Envasos (DAE)

Elaboració i Tramitació dels Plans Empresarials de Prevenció d’Envasos i Residus d’Envasos.

El seu acompliment i registre puntual davant l’Administració competent, són tasques que requereixen de temps i certa experiència.

Adscripció als Plans sectorials existents.

Estudis de minimització d’envasos i residus de envases.

estudi de minimització de residus especials (EMRE)

Des de 2005, i cada quatre anys s’ha de presentar davant l’Agencia de Residus de Catalunya un EMRE “Estudi de Minimització de Residus Especials o Perillosos”.

Altres serveis:

  Sol·licitud d’ajuts i subvencions per a la minimització de residus
  Realització dels estudis previs
  Elaboració de Bones Pràctiques de Gestió de Residus