Enginyeria Industrial

Estudis previs:

Informes previs i antprojectes, estudis de viabilitat tècnica, econòmica y financera.

Enginyeria de projectes: 

Gestió i direcció integral de projectes, enginyeria bàsica i de detall.

Gestió aprovisionaments: 

Especificacions tècniques de compra, assistència tècnica en fabricació i activació i control i gestió de subministres y serveis.

Construcció i posada en funcionament:

Control i direcció de obres, serveis de proves i posada en funcionament i supervisió de la construcció.

enginyeria

 Anàlisis i Projectes de descontaminació de sols.

  Declaració EPER (Inventari de Emisions i Fonts Contaminats).

Estaciones depuradores de aigües residuals.

Avaluació Ambiental per l’actualització de llicencies i autoritzacions medi ambientals.

Projecte tècnic i tramitació total de llicencies d’activitat i d’obertura.

Reducció i implantació de plans d’emergència i evacuació.

Projectes de legalització d’instal·lacions industrials.

Certificats d’instal·lacions.

Especificacions per actuacions contra la legionela en instalacions.

Especificacions per manteniments preventius en instal·lacions.

Mesura, redacció i execució de projectes d’enginyeria acústica.

Redacció i coordinació d’estudis de seguretat i salut.

instal·lacions

Execució d’instal·lacions industrials:

– Instal·lacions amb aire comprimit

– Instal·lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica

– Instal·lacions de fontaneria

– Instal·lacions de gas: BP, MP, GLP, etc

– Emmagatzemament de Productes Químics (EPQ)

– Instal·lacions de ventilació i climatització

– Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió i Alta Tensió

– Instal·lacions petrolíferes

– Instal·lacions de prevenció d’incendis

– Instal·lacions de recuperació d’aigües pluvials i aigües grises

– Naus industrials

Manteniment d’instal·lacions industrials