implantació de S.G.M.A. UNE-EN ISO 14001 i EMAS

Serveis d’Implantació de la Norma UNE-EN ISO 14001

Per garantir la simplicitat i l’eficàcia en la millora ambiental

per què ECOBURÓ ?

Coneixem la Norma UNE-EN ISO14001 i el Reglament Europeu EMAS
Coneixem la interpretació que d’ella se’n fa desde diferents organismes certificadors
Aportem simplicitat a la planificació ambiental de la seva empresa
Som experts en Auditories en medi ambient
Coneixem els requeriments legals d’aplicació a la seva empresa
Sabem integrar el seu Sistema de Qualitat i/o Prevenció de Riscos amb el seu nou    SGMA, i així evitem documentació i tasques innecessàries
Actuem com a formadors del seu equip d’implantació i personal
Aportem les claus per a l’adequació de la seva activitat als requeriments legals i a la prevenció de la contaminació
Participem amb la seva empresa desde la fase de planificació del seu Sistema, fins a la certificació d’aquest.
Realitzem el manteniment del seu Sistema any rere any per no deixar res a l’atzar davant els organismes certificadors
Ens adaptem al ritme d’implantació desitjat i a les programacions establertes

Cóm realitzem la Implantació de Normes UNE-EN ISO 14001 ?

FASE 1: Planificació

 PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ
  SESSIONS INFORMATIVES DE DIRECCIÓ
  AUDITORIA AMBIENTAL INICIAL
  VÀLIDA COM A AVALUACIÓ AMBIENTAL REQUERIDA DE LA LLEI IIAA
  ELABORACIÓ DE LA POLÍTICA EN MEDI AMBIENT
  SESSIONS DE FORMACIÓ A TÈCNICS I COMANDAMENTS INTERMEDIS
  PROGRAMACIÓ D’OBJETIUS EN MEDI AMBIENT

FASE 2: Documentació

  MANUAL DE GESTIÓ AMBIENTAL
  PROCEDIMENTS GENERALS
  PROCEDIMENTS DE CONTROL AMBIENTAL
  INSTRUCCIONS DE CONTROL M. DE PROCESSOS I OPERACIONS
  REGISTRES I ALTRES DOCUMENTS

FASE 3: Execució i Revisió

  FORMACIÓ A LA RESTA DEL PERSONAL
  ACTIVACIÓ I PROVA DEL SISTEMA
  SEGUIMENT I ACCIÓ CORRECTORA
  AUDITORIA DEL SGMA
  REVISIÓ PER PART DE LA DIRECCIÓ

diagnòstic ambiental previ a la implantació

La implantació d’un SGMA requereix d’una diagnosi en medi ambient prèvia que avalui els següents punts:
  El cumpliment de la normativa aplicable
  Els aspectes o efectes en medi ambient pel que fa a l’impacte en medi ambient que aquestes generen
  Les pràctiques de gestió ambiental ja implantades

auditoríes internes del S.G.M.A.


 Les Auditories internes del SGMA són requeriments de la norma UNE-EN ISO 14001 i del Sistema Europeu EMAS. Sense la seva realització periòdica no poden ser renovats els certificats o registres corresponents.


  Una Auditoria interna correctament realitzada per Auditors experts evita les auditories extraordinàries per part dels organismes certificadors i auditors verificadors del SGMA.


  Apliquem els estàndards internacionals i la nostra experiència per desenvolupar una Auditoria objectiva i útil per a la seva empresa. (ISO 14010 i ISO 14011)

actualització de requerimients legals

Actualizació trimestral dels requeriments legals en medi ambient segons la norma UNE-EN ISO 14001 i/o segons  EMAS.

manteniment del S.G.M.A.

Ecoburó garanteix l’assessorament del manteniment del SGMA de la seva empresa després de la certificació i durant el primer cicle d’auditoria.
  • Assessorament i revisió del Programa o Programes de Gestió Ambiental
  • Actualizació trimestral dels requeriments legals en medi ambient d’aplicació al centre de la seva empresa
  • Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental prèvia a la Auditoria de Manteniment per organisme certificador, o bé, prèvia a la Verificació.
  • Preparació de l’Informe i/o Declaració de medi ambient de la seva empresa.
  •  Jornades de Formació i Informació al personal.
  • Atenció a consultes referents a qualsevol punt o apartat dels estàndards UNE-EN ISO 14001 i EMAS  per a l’adequació de les pràctiques de gestió a la seva empresa.
  • Atenció de recolzament durant les Auditories de Certificació i/o Verificació, de Manteniment i de Revisió del Sistema de Gestió en medi ambient.     
  • Assessorament en la correcció de les no conformitats sorgides durant les Auditories de Certificació i/o Verificació.