Estudi Impacte Ambiental

L’Estudi d’Impacte Ambiental és el document tècnic, objectiu i de caràcter interdisciplinari encaminat a predir les conseqüències de l’execució del projecte sobre el medi ambient i establertes les mesures correctores.
Te que ser presentat pel titular del projecte i serveix de base per a que la Administració formuli la Declaració d’Impacte Ambiental.
Aquest estudi ha de contenir els següents apartats:
  • Descripció del projecte
  • Anàlisis d’alternatives
  • Descripció del medi
  • Detecció o identificació dels impactes
  • Caracterització dels impactes
  • Avaluació i valoració dels impactes
  • Mesures correctores (descripció, relació i pressupost)
  • Pla de vigilància ambiental
  • Document de síntesis