Descontaminació de Sòls

El dinàmic desenvolupament dels coneixements al món de la caracterització d’episodis de contaminació i la remediació dels sòls i aigües subterrànies exigeix una atenció i esforç innovador constant. Per això li oferim els nostres serveis enEnginyeria de sòls, on comptem amb els més experts professionals:

  Conductivitat del sòl
  Detecció, caracterització i determinació de COV’S presents al subsòl
  Mostres d’aigües, a qualsevol profunditat del subsòl
  Mostres de sòls, a qualsevol profunditat
  Captació de gasos en el sòl
  Remediació, amb les tècniques més avançades, de sòls i aigües subterrànies

 

tràmits segons el RD 9/2005 i la llei 10/1998

  Checking d’obligacions segons RD 9/2005 i la llei 10/1998.
  Informe preliminar de situació (IPS).
  Informe de situació (IS).
  Informe complementari (IC).
  Pla de prevenció de la contaminació de sols.

estudi i caracterització del sòl

  Realització de sondejos, piezometríes.
  Valoració de risc de salut humana i ambiental.
  Mostreig de sòls i aigües subterrànies.
  Estudis geofísics.
  Estudis hidrogeològics.
  Modelització del transport de contaminants i aigües subterrànies i afecció a elements sensibles.

 

recuperació del sòl contaminat

  Estudi d’alternatives de recuperació.
  Disseny, construcció i manteniment de sistemes de recuperació.
  Tecnologies de recuperació:
 Bomba y Tractament
 Atenuació Natural
 Bioremediació
 Ventilació de Sòls Contaminats

 

serveis de compra-venda (due diligence)

   Fase 1 valoració medi ambiental d’emplaçament segons ASTM PHASE I i Normativa Nacional i Internacional.
   Realizació de sondejos i mostres de sòl i aigua segons ASTM PHASE II i Normativa Nacional i Internacional.
   Auditories de les activitats de l’empresa en compliment de la legislació medi ambiental.
   Anàlisis cost – benefici del risc medi ambiental.