Contaminació Atmosfèrica

Caracterització d’emissions de gasos i partícules contaminants a l’atmosfera i propostes de solucions.
El control de la contaminació atmosfèrica al nostre país es dirigeix principalment als grans emissors de gasos i partículesa l’aire, així com a la detecció de les inmissions als nuclis urbans, en gran part, generades per l’activitat del transport. Per altra banda, l’aprovació de noves directives europeas i les seves futures transposicions ens preparen per a controls i límits de contaminació cada cop més estrictes.
Els ajudem a:
  Regularitzar la situació administrativa de les emissions de contaminants atmosfèrics que genera la seva empresa.
  Estudiar les característiques de les seves emissions.
  Estudiar les oportunitats de minimització i tractament de les seves emissions.

solicitud d’inscripció i revisió dels focus emissors

  Classificació del tipus de focus segons el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores a l’Atmosfera (CAPCA)
  Informe previ a la sol·licitud d’inscripció de focus
  Informe de revisió dels focus
La classificació dels focus emissors segons la normativa d’aplicació requereix previament d’una descripció rigorosa dels mateixos.
Una descripció incorrecta de l’origen o les característiques d’aquests focus pot derivar en l’obligació de la realització de controls periòdics excessius o innecessaris

caracterització i proposta de solucions

  • Caracterització d’emissions contaminants a l’atmosfera
  • Proposta de solucions de tractament de les emissions atmosfèriques
La Caracterització d’emissions contaminants a l’atmosfera és un requeriment de l’Administració prèvia concessió d’Autorització i Llicències d’Activitat.
Les zones de protecció especial a efectes de la contaminació atmosfèrica són objecte de més gran control per part de l’Administració.

 

adaptació a la directiva 99/13/CE i el RD 117/2003

Formulari d’Identificació d’Establiment
 Plà de Gestió de dissolvents.  Realització de Balanços de COV´s (Composts Orgànics Volàtils).
El consum de disolvents orgànics per damunt de certes quantitats en sectors determinats d’activitat comporta per a l’empresa noves obligacions pel què fa al control d’aquest consum


S’apliquen límits per a les emissions dels HCT o COV´s.


Es controlen les emissions difuses o fugitives.