CHECKING AMBIENTAL


Conegui l’Estat de la Situació Ambiental de la seva Empresa.
Obtingui la seva Llicència Ambiental d’acord amb la Ley 20/2009 de la PCAA.
Comprovi l’estat actual d’alguna de les seves instal·lacions.

 

Comprovi:
El grau de compliment a la seva empresa, dels requeriments legals d’aplicació i que, en matèria de medi ambient, exigeixen les diferents normatives sectorials i competències administratives:

 

  Àmbit local i dels ens locals
  Àmbit autonòmic
  Àmbit estatal
  Àmbit europeu

 

Les accions necessàries per a que la seva empresa s’adapti al règim de llicència o autorització ambiental, imposat per la Generalitat de Catalunya en la Ley 20/2009.

 

L’Abast:
L’Abast del Checking Legal-Global consisteix  en l’avaluació objetiva i precisa dels apartats sigüents:

 

  Activitats, processos i operacions exercits al centre, per les seves condicions normals de funcionament, a més de l’emmagatzematge de materials i productes perillosos.
  Mides i condicions de protecció ambiental en cas d’emergència.

 

¿És necessari?
A Catalunya, es considera activitat No Legalitzada aquella que no disposi de les “preceptives autoritzacions o llicències exigibles de conformitat amb la legislació ambiental aplicable”

 

Actui de forma preventiva i asseguri que la seva empresa compleix amb tots els requisits ambientals. Només així la renovació de la seva llicència d’activitat podrà cursar-se davant les diferents Administracions.

 

Deixi a les nostres mans l’estudi d’adequació a la normativa ambiental per a les seves activitats:

 

  Gestió de les Aigües
 Gestió de les Emissions Atmosfèriques
  Contaminació Acústica
  Gestió dels Residus
  Contaminació dels sòls
  Gestió d’Envasos
  Emmagatzematges de Productes
  Elements de risc en medi ambient

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.