Avís Legal

© 2018 ECOBURÓ CONSULTING, S.L.

Avís legal i Política de Privacitat

 

DRETS RESERVATS

Els drets de propietat intel·lectual del web http://www.ecoburo.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de ECOBURÓ CONSULTING, S.L. (en endavant, ECOBURÓ), amb CIF B62375092, domiciliada a C / València, 477, 08013 Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 32940, foli 106, full número B22560, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La navegació pel lloc web ecoburo.com implica l'acceptació sense reserves de les condicions generals que regulen l'accés i utilització del lloc.

Es prohibeix la utilització del contingut del web amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

ECOBURÓ es reserva el dret a efectuar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web.

No es garanteix un servei sense interrupcions, sense errors en el seu contingut, o l'actualització plena de tota la seva informació. No es respondrà a cap dany produït per la navegació del lloc així com virus en documents o arxius. En tot cas l'equip de ECOBURÓ posarà tot el seu esforç perquè tot això no succeeixi.

Es prendran mesures legals en el cas de la utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la revenda o qualsevol incompliment dels drets de Propietat Intel·lectual.

Quan l'usuari accedeix als llocs web de ECOBURÓ confirma haver llegit el present Avís Legal. Els llocs web de ECOBURÓ estan destinats a Usuaris majors d'edat. ECOBURÓ no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de les Pàgines de ECOBURÓ siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos.

D'altra banda els comuniquem de l'ús de cookies per a la millor navegació i recollida d'estadístiques. Algunes poden recollir la seva adreça IP. Els navegadors ens permeten configurar l'acceptació o no de cookies. Aquests paràmetres depenen de cada navegador, però es troben normalment en les "opcions" o "preferències" del menú principal del navegador.

 

COPYRIGHT

Els llocs web de ECOBURÓ es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda en llocs web de ECOBURÓ, entre d'altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font , estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements en ells continguts, són titularitat de ECOBURÓ excepte aquells continguts que pertanyen a tercers a què l'Usuari pot accedir a través d'hipervincles.

En cap cas l'accés i ús a les Pàgines web de ECOBURÓ per part dels Usuaris, es podrà considerar com que es concedeix llicència d'ús, o dret a cap actiu de ECOBURÓ o els seus autors legítims, de manera que no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial.

Correspon a ECOBURÓ l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda a les pàgines web de ECOBURÓ, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials incloses en elles, per qualsevol mitjà utilitzat, sense l'autorització expressa de ECOBURÓ o l'autor legítim. La utilització no autoritzada de la informació continguda en les pàgines web de ECOBURÓ, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de ECOBURÓ donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tots els Usuaris d'aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir a ells accepten utilitzar segons les lleis i usos de trànsit electrònic i hauran de respondre davant ECOBURÓ o altres empreses, per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d'un incompliment d'aquestes obligacions.

Tant l'accés als llocs web de ECOBURÓ com l'ús que pugui fer de la informació contingut en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. ECOBURÓ no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar de l'accés o ús d'aquesta informació.

ECOBURÓ no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que pugui causar al sistema informàtic de l'Usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de l'accés a les Pàgines web de ECOBURÓ o de l'ús de informació o aplicacions que contingui.

ECOBURÓ no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en els seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre ECOBURÓ i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis que s'hi ofereixen. Així mateix ECOBURÓ no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari derivat de l'accés a aquests enllaços de tercers.

 

FORMAT I CANVIS A L’AVÍS LEGAL

ECOBURÓ no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts en els seus Pàgines web, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació.

ECOBURÓ es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a les seves Pàgines web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de les Pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixes, i de les Condicions Generals d'Accés i Ús.

 

PROTECCIÓ DE DADES

ECOBURÓ com a titular dels seus llocs web, informa als Usuaris dels mateixos que és el responsable de tractament de dades personals que es realitzi mitjançant els seus llocs web o altres sistemes de comunicació, llevat que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, ECOBURÓ respecta la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures legals tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús , alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats,

Les dades personals dels usuaris dels llocs web de ECOBURÓ, només s'obtindran per ser tractats quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats per a les quals s'hagin recollit. Així doncs, el seu tractament es limitarà a aquelles finalitats que en cada cas s'hagin indicat als Usuaris.

Quan es demanin dades personals a través dels llocs web de ECOBURÓ, s'informarà prèviament a l'Usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, d'acord amb les exigències en matèria de protecció de dades vigents en cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades a través dels llocs web de ECOBURÓ es conservaran mentre l'interessat (i) no sol·liciti la seva supressió o rectificació, (ii) no s'oposi a que les seves dades segueixin sent tractats o, (iii) en aquells tractaments que requereixen la seva autorització, no retiri el seu consentiment. Sense perjudici de l'anterior, i addicionalment a aquests terminis, les dades seran conservades degudament bloquejades, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, durant un termini de 3 anys per fer front a possibles reclamacions que es puguin plantejar per l'ús que s'hagi fet d'ells.

ECOBURÓ atendrà qualsevol petició o sol·licitud dels interessats d'exercici dels seus drets legalment reconeguts, a través de la següent adreça de correu postal: ECOBURÓ. (A / Departament d'Organització i Sistemes, (RESPONSABLE RGPD), C / València, 477, 08013 Barcelona), així com a través de la següent adreça de correu electrònic: privacitat@ecoburo.com

L'Usuari haurà de visitar la Política de Privacitat de ECOBURÓ on trobareu informació més detallada respecte la protecció de dades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Per a la resolució de controvèrsies, les parts, amb expressa renuncia al seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, la espanyola, i es sotmeten per a la resolució de quants litigis puguin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les Pàgines web de ECOBURÓ es considerarà cedida a ECOBURÓ a títol gratuït.

A l'efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l'apartat de contacte de la web http://www.ecoburo.com/Ca/contacto/

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ECOBURÓ respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de dades dels que ECOBURÓ és responsable compleix amb l'esmentada normativa.

Acceptant la nostra Política de privacitat o la inscripció al nostre BONO CLUB l'Usuari dóna el seu consentiment a ECOBURÓ perquè aquest li enviï informació sobre normatives, els seus productes, els seus serveis; i actes i esdeveniments relacionats..

Les dades personals només seran obtinguts per ECOBURÓ per al seu tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats per a les que s'hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web de ECOBURÓ, l'usuari ha de ser major d'edat. L'Usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a ECOBURÓ els canvis que es produeixin en les mateixes.

Per això, ECOBURÓ informa els usuaris sobre la seva política de privacitat i accés a les dades personals

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ECOBURÓ

Carrer València, 477

08013 BARCELONA

902430103

privacitat@ecoburo.com

 

FINALITAT

Mantenir-vos al dia en la normativa relacionada amb el nostre àmbit de treball. Enviament d'ofertes, informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats en l'àmbit d'enginyeria i medi ambient per qualsevol mitjà, inclòs l'electrònic (correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS, telèfons mòbils, …) Atendre les peticions i sol·licituds que l'usuari formuli a través de la pàgina web.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat (i) NO sol·liciti la SUPRESSIÓ O RECTIFICACIÓ, (ii) NO s’oposi al TRACTAMENT o, (iii) en aquells casos en que es requereix la seva autorització, NO RETIRI EL SEU CONSENTIMENT. En qualsevol cas, com a màxim es conservaran bloquejades durant un termini addicional de tres anys per atendre reclamacions.

 

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del mateix interessat. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

DESTINATARIS

ECOBURÓ NO CEDIRÀ DADES PERSONALS DE LA SEVA RESPONSABILITAT a cap organització comercial de tercers que pretengui utilitzar-les per accions de màrqueting directe, excepte que l'usuari autoritzi expressament. ECOBURÓ també podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l'execució d'un contracte o prestació d'un servei a ECOBURÓ, seguint les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

 

DRETS

ECOBURÓ garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat al tractament, que la normativa aplicable estableix a favor dels usuaris dels usuaris.

A més, qualsevol interessat que vulgui exercitar algun dels drets anteriors podrà fer-ho a l'adreça del responsable de tractament del fitxer establerta en aquesta Política de privadesa o en l’adreça de correu electrònic privacitat@ecoburo.com, fent referència clara en l'assumpte del missatge al exercici del dret corresponent i dirigint el correu electrònic a l'atenció de RESPONSABLE LOPD

 En tot cas, l'usuari té dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web www.agpd.es.

ECOBURÓ li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat dels mateixos, i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El lliurament de dades personals és absolutament voluntària per a l'Usuari, si bé la manca de facilitar determinades dades o preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l'Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per la prestació dels quals han sol·licitat les dades de caràcter personal, en aquest cas ECOBURÓ informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.