Àrea Riscos Laborals

AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS
 • Estudi i caracterització de cada lloc de treball existent.
 • Avaluació dels possibles riscs en cada lloc de treball.
 • Valoració d’aquests riscs: estudi de freqüència, conseqüències i probabilitats.
 • Mesures correctores proposades.
 • Relació de treballadors – llocs de treball.
 • Elaboració d’un plà d’acció: planificació de l’activitat preventiva.
PLÀ D’EMERGÈNCIA
 • Estudi contra – incendis i càrrega de foc de l’activitat.
 • Estudis dels possibles tipus d’emergència.
 • Plans d’actuació per cada cas de emergència.
 • Estudi dels mitjans humans i materials disponibles per la prevenció de riscos.
 • Implantació del pla d’emergència: formació, simulacres i revisions.
ESTUDIS HIGIÈNICS SANITARIS
 • Anàlisis de les condicions de treball.
 • Estudi del contaminant existent i dels seus possibles efectes sobre els treballadors.
 • Avaluació dels contaminants ambientals de tots els llocs de treball.
 • Control de les condicions no higièniques, utilitzant els mètodes més adequats per a eliminar les causes de risc i reduir les concentracions dels contaminants.

atmosferes explosives

El Reial Decret 681/2003, del 12 de Juny, és la transposició de la Directiva 1999/92/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats de atmosferes explosives en el lloc de treball.

Aquest document estableix que en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Reglament dels Serveis de Prevenció, l’empresari avaluarà els riscos específics i s’encarregarà d’elaborar  i mantenir actualitzat el document de protecció contra explosions, actualitzacions que es duran a terme quan es produeixin modificacions o ampliacions en el lloc de treball.

Les modificacions o mesures correctives que es duguin a terme, s’hauran de confirmar amb el Real Decret 400/1996, del 1 de març, per el que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives.

 

APLICACIÓ

El Real Decret 681/2003 va entrar en vigor el 30 de juny del 2003 i va establir dos aplaçaments d’aplicació diferents:

Per a instal·lacions de nova construcció i instal·lacions existents que fossin modificades, la aplicació es immediata.
Per a les instal·lacions existents sense modificar, la adequació es portarà a terme avanç del 30 de Juny del 2006.


En Ecoburó facilitem:
La identificació de les zones de risc
Anàlisis de les mesures correctores per a complir amb les normatives
Elaboració del Document de Protecció Contra Explosions
Certificat de compliment de les mesures adoptades