Àrea Jurídica

Assessorament i protecció en matèria jurídica. Tramitació d’autoritzacions i llicències en medi ambient.

El nostre principal objetiu resideix en assegurar el compliment de la normativa ambiental vigent i de próxima aplicació a la seva empresa. De forma coordinada amb l’acció tècnica, Ecoburó l’assessorarà legalment i actuarà com a interlocutor davant l’Administració.

Li ajudem a:

  Defensar els drets de la seva empresa i els del Medi ambient
  Mantenir-lo sempre informat de les noves obligacions que incorporen les disposicions legals
  Actuar com el seu interlocutor davant les diferents Administracions Ambientals

 

dret ambiental

El medi ambient és un concepte en sí tan ampli i de tanta càrrega ideològica que ha envaït múltiples esferes de la vida social i, per tant, de la realitat jurídica.

D’altra banda, la normativa sobre el medi ambient és extraordinariament voluminosa i dispersa. Ho és, en primer lloc, per la procedència de les normes, ja que són moltes les instàncies –internacionals, supranacionals, estatals, autonòmiques, i locals- que tenen o exerceixen potestats normatives en matèria de medi ambient. En segon lloc perquè aquestes normes estan disseminades en lleis i reglaments específics, en normes generals, en textos jurídics, etc.

Per últim, tan extensa producció normativa suscita problemes de movilitat de l’ordenament –l’aparició de noves normes en medi ambient és quasi cotidiana- i de vigència, que comporten temps de dedicació en personal especialitzat.

 

EN QUÈ EL PODEM AJUDAR?

 

Ecoburó, li proporciona la possibilitat de fer-li saber –i de filtrar per a vostè- la Normativa en Medi ambient que a vostè li interessa i afecta. D’altra banda, en la seva interpretació, aplicació, i resolució, no perdi el seu valuós temps, confiï en el nostre personal expert. Ecoburó li facilita les coses.


dictamens legals

  Presentació de recursos i al·legacions davant sancions per Via Administrativa i Via Contenciós-Administrativa.
  Assessorament general de l’empresa davant inspeccions o visites de confrontació.
  Assessorament tècnic i defensa legal en casos de Delicte Ecològic.
  Realització de peritatges.

L’entramat de disposicions legales en matèria ambiental ha contribuït en els últims anys a la incoació d’expedients sancionadors de tipus molt diversos.

L’existència de diverses competències en aquesta matèria, genera situacions legals a aclarir en casos específics.

checking legal-global

Conegui l’Estat de Situació Ambiental de la seva Empresa.

Comprovi:
El grau de compliment a la seva empresa, dels requeriments legals d’aplicació i que, en matèria de medi ambient, exigeixen les diferents normatives sectorials i competèncias administratives:

  Àmbit local i dels ens locals
  Àmbit autonòmic
  Àmbit estatal
  Àmbit europeu


Les accions necessàries perquè la seva empresa obtingui llicència o autorització ambiental.

L’Abast:
L’Abast del Checking Legal-Global consisteix  en l’avaluació objetiva i precisa dels apartats sigüents:
  Activitats, processos i operacions exercits al centre, per les seves condicions normals de funcionament, a més de l’emmagatzement de materials i productes perillosos.
  Mides i condicions de protecció ambiental en cas d’emergència.

¿Es necessari? 

A Catalunya, es considera activitat No Legalitzada aquella que no disposi de les “preceptives autoritzacions o llicències exigibles de conformitat amb la legislació ambiental aplicable”
Actui de forma preventiva i asseguri que la seva empresa compleixi amb tots els requisits ambientals. Només així la renovació de la seva llicència d’activitat podrà cursar-se davant les diferents Administracions.
Deixi a les nostres mans l’estudi d’adequació a la normativa ambiental per a les seves activitats:

  Gestió de les Aigües
  Gestió de les Emissions Atmosfèriques
  Contaminació Acústica
  Gestió dels Residus
  Contaminació dels sòls
  Gestió d’Envasos
  Emmagatzaments de Productes
  Elements de risc en medi ambient

 

bono iuris

Ecoburó Consulting,  li ofereix un servei complet d’actualització de requeriments legals en matèria de medi ambient, basat en un compendi de legislació elaborat específicament per a la seva organització i centres d’activitat.

Bono Iuris inclou,  aquelles normatives que de forma directa i/o indirecta afecten al desenvolupament de les activitats, productes i serveis de la seva organització. En aquesta línia, el Departament Jurídic d’Ecoburó, col·labora amb terceres parts interessades com Administracions, organismes certificadors i verificadors,  per l’aclariment de les interpretacions i implicacions que d’aquestes normatives es desprenen. Només així, podem garantir la prevenció i adaptació a les complexes i numbroses disposicions legals que són aprobades dia a dia en els àmbits europeu, estatal, autonòmic i local.

processos davant la Jurisdicció

Processos davant la Jurisdicció Penal:

 • Delictes davant el patrimoni i davant el ordre soci-econòmic.
 • Furts.
 • Robatoris, extorsió, defraudacions, estafes, apropiació indeguda, propietat intel·lectual i propietat industrial.
 • Delictes relatius al mercat i contra els consumidors.
 • Delictes contra el medi ambient i els recursos naturals.
 • Falsetat documental.
 • Faltes contra el patrimoni.
Processos davant la Jurisdicció Civil i Mercantil
 • Procediments Ordinaris
 • Procediments Especials
 • Procedimients Monitoris
Tramitació d’acords socials, elevació a públic  d’acords socials i Inscripcions en el Registre Mercantil

 

Procediments contra l’Administració i Jurisdicció  Contencios – Administrativa 
 • Recursos Administratius i recursos contencios – administratius.

 

Procedimients contra la Jurisdicció Social

 • Conciliacions previes
 • Processos contra la jurisdicció derivades d’acomiadaments, reclamacions de cantitat, sancions, etc.