Àrea de Qualitat

La Gestió de la Qualitat permet dictaminar com és l’estructura interna de la empresa: Els procediments
  Els processos (de producció y de gestió)
  Els recursos necessaris per posar en pràctica la Gestió de la Qualitat.Gràcies al Sistema de Gestió de la Qualitat, i amb les millores que asseguren que tots els factors que afecten a la Qualitat dels productes estan controlats es millora en:
  Prevenció de qualsevol tipus de deficiència
  Resposta a les expectatives dels clients.Conseqüentment, les organitzacions actuen sobre tots els processos per incrementar la seva eficiència i eficàcia, buscant en tot moment un benefici agregat tant per a elles mateixes, com per als seus clients.

sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2008

  Estandarditzar els seus processos productius / de prestació de serveis)
  Definir y controlar la qualitat dels productes / serveis que comercialitzen
  Optimitzar el funcionament de la empresa en relació amb els seus processos i productes, amb la finalitat de:
  Millorar el seu rendiment
  Incrementar la satisfacció dels clients

sistema de gestió medi ambiental segons ISO 14001/reglament (CE) Nº 1221/2009 (EMAS)

  Política medi ambiental, Objectius y Programa de Gestió Ambiental, amb definició de les funcions necessàries per aconseguir els objectius de millora establerts.
  Registre dels Aspectes medi ambientals de l’empresa i Procediments per determinar aquells aspectes que ocasionen impactes significatius sobre el medi ambient.
  Procediments e Instruccions, de control de aquelles operacions capaces de generar impactes medi ambientals significatius (residus, aigües residuals, gasos contaminats, etc.
  Auditories internes per una correcte implantació i manteniment.

 

més informació d’implantació d’un S.G.M.A.

 

 

sistema de gestió per a la prevenció de riscos laborals segons OSHAS 18001

  Model més àmpliament utilitzat per la elaboració de un Sistema de Prevenció de Riscos Laborals
  La correcta aplicació dels seus requisits permeten a les empreses de qualsevol sector complir l’establert per la legislació espanyola en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995, modificada per la llei 54/03)

sistemes APPCC (Anàlisis de  Perills i Punts de Control Crítics)

Complir amb el Real Decret 2207/1995 per garantir la seguretat dels aliments que produeixen, transformen, manipulen i/o comercialitzen mitjançant:
  Anàlisis dels riscos alimentaris potencials de totes les operacions efectuades en el marc de les activitats desenvolupades
  Localització en el espai i en el temps dels punts en els que poden produir-se els riscos alimentaris identificats
  Determinació, entre aquests punts de risc, d’aquells que resulten decisius per garantir la seguretat i salubritat dels productes alimentaris (punts crítics)
  Definició i aplicació de procediments eficaços de control i seguiments dels punts crítics
  Verificació efectuada periòdicament, i cada vegada que existeixi alguna modificació en les operacions de l’empresa, del anàlisis dels riscs alimentaris, dels punts crítics a controlar, i dels procediments de control i de seguiment

GMPs / GLPs (Bones Pràctiques de Fabricació / Laboratori)

En la indústria farmacèutica, veterinària i cosmètica existeix l’obligació legal de controlar la fabricació, el control de qualitat i els estudis d’investigació sobre nous productes, mitjançant las Normes de Correcte Fabricació (GMP) y Bones Pràctiques de Laboratoris (BPL).
Normes de Correcte Fabricació
  Gestió de la qualitat
  Personal
  Locals i equips
  Producció
  Control de qualitat
  Documentació
  Fabricació contractada
  Reclamacions i retirades de producte
  Auto inspeccions
Bones Pràctiques de Laboratori 
  Personal
  Programa de Garantia de qualitat
  Laboratori
  Aparats, materials, reactius
  Sistemes experimentals
  Substància a assajar i de referència
  Procediments normalitzats de treball (P.N.T)
  Realització del estudi: aplicació a estudis de desenvolupament
  Realització del informe
  Arxiu

 


actualització de requerimients legals

Servei d’Actualizació trimestral dels requerimients legals medi ambiental d’aplicació segons la norma UNE-EN ISO 14001  i/o segons  EMAS

formació ambiental per a directius i comandaments intermitjos

  La formació ambiental és requeriment de la norma UNE-EN ISO 14001 i del Sistema Europeu EMAS


  Les tasques d’implantació d’un SGMA requereixen de formació sobre aquestes normes internacionals i sobre la seva adequació a l’estructura particular de cada empresa

etiquetatge ecològic i distintius de qualitat ambiental

Els productes i serveis ecològics són un… Bon Negoci!
Segons un estudi recent, les dues terceres parts dels consumidors estan disposats a comprar més sovint productes ecològics. El mercat, inclòs el consumidor final i l’intermediari (industrial o comercial) exigeix cada cop més productes i materials de menor impacte i que generin en el seu cicle de vida menys residus, emissions i els costos que d’ellls se’n deriven.
La Comissió Europea i els Estats membres estan convençuts que els productes ecològics són menys perjudicials al medi ambient, tan bons o millors que els productes convencionals equivalents i que poden competir en preu respecte la resta.
Per tot això, s’ha creat l’Ecoetiquetatge: un distintiu que distingeix els productes d’ús diari més respectuoses amb el medi ambient per ajudar als consumidors a distingir aquests productes i a la marca més respectuosa amb l’entorn.

Principals característiques
CREÏBLE
  Per què es basa en estudis científics sòlids.
  Per què disposa del reconeixement per part  de les organitzacions de consumidors, dels ambientalistes i les empreses líders.
  Per què està avalada per les autoritates públiques.
FIABLE
  Per què la certificació la realiza un organisme independent.
  Per què, a banda de complir criteris ambientals estricts, són iguals o millors que altres productes o serveis equivalents.
  Per què augmenten la fidelitat de consumidors i usuaris

VISIBLE

  Per què simplifica l’elecció dels clients al reconèixer  el logotip que l’acompanya.
  Per què atorga un valor afegit per a les vendes.
  Per què s’obtenen beneficis pels esforços promocionals conjunts portades a terme per les administracions
¡ Augmenti la Fidelitat dels seus Clients !


  Si desitja incrementar la fidelitat dels seuss clients i la confiança d’aquests en el seu producte, l’etiqueta ecològica està aquí per ajudar-lo.


 ¡ Ressalti la seva Identitat Corporativa !


  Si busca un símbol d’excel·lència ambiental àmpliament reconeguda per reforçar la seva imatge corporativa, hauria de fixar-se en l’Etiqueta Ecològica. L’ajudarà a assegurar als seus clients el compromís de la seva empresa.
¡ Millori la seva imatge de  marca !


  Si busca un signe addicional de qualitat per als seus productes, l’elecció correcta és l’etiqueta ecològica. L’ajudarà a diferenciar els seus productes de la manera més efectiva sobre el cost.


  Eviti i previngui les crisis relacionades amb el producte; l’etiqueta ecològica l’indica els problemes potencials en cada etapa de vida del producte.
I a Ecoburó…
Estudiem i preparem els seus productes o serveis per a la seva adequació als criteris establerts.
En cas de no existir aquests criteris, ens encarreguem del seu establecimient, conjuntament amb l’Administració, per a la seva posterior aplicabilitat.

 

sistemes de qualitat en laboratoris d’anàlisi

Els laboratoris d’anàlisi poden disposar de dos sistemes de qualitat diferents:

Sistemes de qualitat en laboratoris d’anàlisis basats en Normes ISO 17025
Sistemes de qualitat en laboratoris d’anàlisis clínics basats en Normes ISO 15189