Àrea d’Aigües

tràmits tècnic-administratius

Solucions precises en autoritzacions d’abocament, caracterització de les aigües, disseny de sistemes de tractament i Enginyeria d’Aigües per a la instal·lació de depuradors que tractin les seves aigües residuals.

 

La contaminació de les aigües continentals és actualment un dels principals problemes en el medi ambient. Per això, les distintes competències en aquest àmbit, disposen d’infinitat d’eines d’intervenció administrativa i legal per al seu control. Mantenir els nostres rius i aqüífers aptes per al seu aprofitament públic és un deure de tots els agents implicats.

 

Ens comprometem a:
Regularitzar la situació administrativa dels abocaments de la seva empresa.
Estudiar les oportunitats de reducció del consum d’aigua
Estudiar les característiques dels abocaments
Estudiar les oportunitats de reducció de la càrrega contaminant abocada
Plantejar les alternatives necessàries per al tractament dels seus abocaments

legalitzacions de captacions superficials o subterrànies

Legalitzacions de pous per aprofitaments de menys de 7000 m3
Tramitació  de concessions per aprofitaments subterrànis de més de  7000 m3
Tramitació de concessions per aprofitaments superficials
Si disposa o preté disposar de captacions d’aigües subterrànies, ha de posar-ho en coneixement de l’Administració.
L’extracció i ús de les aigües subterrànies així com d’aigües superficials requereixen de prèvia legalització.

autorització d’abocament i connexió al clavegueram

Tramitació d’autorizacions d’abocament a:
 LLERA PÚBLICA
 A SISTEMES DE SANEJAMENT CONJUNTS I/O CLAVEGUERAM
Tramitació de connexió al clavegueram públic
Tota activitat industrial així com aquelles empreses que generin abocaments d’aigües residuals no assimilables a domèstiques, requereixen d‘un permís o autorització d’abocament.

Disposar d’un permís d’autorització d’abocament és una condició bàsica per l’obtenció de subvencions i llicències d’activitat.

El règim d’Autorització o Llicència d’Activitat a Cataluña, entén com a no legalitzada aquella activitat que no disposi del permís d’abocament que correspongui.

 

programes de descontaminació gradual dels abocaments

Redacció del Projecte o Programa de Descontaminació Gradual davant l’Administració corresponent.

Regularizació dels abocaments de l’empresa.

Adaptació gradual a la normativa per aquelles empreses que no disposin de permís d’abocament i incompleixin els límits de contaminació.

declaracions de l’ús i de la contaminació de l’aigua (DUCA)

Informes d’avaluació sobre el tipus de Declaració a realitzar:
Tramitació de la DUCA – ABREUJADA
Tramitació de la DUCA – BÀSICA
Tramitació de recursos davant l’Administració en cas de discrepàncies
La Declaració de dades davant l’Agència Catalana de l’Aigua requereix de ple i exhaustiu coneixement de la normativa que les regula.
La tramitació no experta de la DUCA pot comportar a l’aplicació de tributs elevats i al pagament trimestral d’un cànon excessiu.      
Existeix la possibilitat de sol·licitar la nul·litat de liquidacions i/o la devolució d’ingressos indeguts, quan correspongui.

estudis de caracterització dels abocaments (efluents)

Determinació dels paràmetres del cànon de l’Aigua. Realització de  mostres i caracterització dels abocaments vàlids per a l’elaboració de la DUCA.
Elaboració d’informes de caracterització per a la comprobació del compliment dels límits d’abocament aplicables.
Elaboració d’informes de caracterització previs als projectes d’Estacions de Tractament d’Aigües Residuals (EDAR)
La caracterització d’efluents requereix d’estudis particularitzats a  la problemàtica de cada empresa.

elaboració i execució en el tractament d’aigües residuals

Estudi de les condicions prèvies:

Situació de partida
Estudi de caracterizació dels abocaments
Disponibilitat de recursos
Objetius de tractament
Formació d’operaris encarregats de la Depuradora
Elaboració de manuals d’explotació
Estudi de les diferents alternatives de tractament

estudis del consum d’aigua i dels contaminants abocats

Reducció del Cànon de l’Aigua aplicable
Reducció de la despesa en el tractament d’aigües residuals
Reducció del cost de l’aigua
Optimització de l’ús de les matèries primeres i/o auxiliars en el procés de producció
Reducció del cost d’eliminació de fangs de depuradora
La minimització en origen de les càrregues contaminants implica qüestionar algunes de les matèries utilitzades en l’activitat, els propis processos i certes operacions           
Existeixen alternatives rendibles a curt i mitjà termini per l’estalvi en el consum de l’aigua, basades en la implantació de bones pràctiques de gestió i en les millors tecnologies disponibles (BAT´s)

 

selecció de contractistes – informes d’adjudicació

 Redacció de plecs de bases
 Selecció de contractistes
 Informes d’adjudicació
 Redacció i supervisió del contracte
 Coordinació i seguiment de projectes
Informes de validació de resultats
Des de la caracterizació de la veritable problemàtica, fins la presa de decisions al respecte de les diferents alternatives de tractament, existeixen tasques que requereixen d’un assessorament imparcial i experimentat.
Un cop posada en marxa l’estació de tractament, es requereix d’un  grau de manteniment i explotació estricte.

tractament de l’aigua – EDAR

instal·lacions i plantes de muntatge

 Construcció de plantes potabilitzadores
 Construcció, explotació i manteniment de plantes depuradores de aigües residuals industrials i urbanes
 Construcció de plantes depuradores compactes transportables segons normes ISO de potabilització, tractament i depuració
 Sistemes de recuperació de aigües pluvials
 Sistemes de recuperació de aigües grises

equips i maquinària

  Culleres bivalvules

 Aireadors

  Aireadors submergibles

  Deshidratació llots

  Reixes d’escalaborni

  Tamisos d’escalaborni

  Desarenadors

  Decantadors

  Espesadors

  Flotadors

  Comportes

 

estudis i tractaments

Tractaments terciaris

 Tractaments d’afluents industrials i urbans

 Tractament i deshidratació del llot

 Tractament i reutilització de residus

 Tractament de l’aire i desodorització

 Estudis de tractament “in situ” a escala pilot per a processos biològics, físico-químics, deshidratació de fangs i ozonització